• darkblurbg

ALGEMENE VOORWAARDEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

Appartement-Mima te Saint Martin de Belleville

 

Wij heten u van harte welkom in Appartement-Mima.

Wij verzoeken u kennis te nemen van onze Algemene Voorwaarden & Huishoudelijk Reglement

 

 1. Algemeen
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Appartement-Mima
 • Waar u in deze voorwaarden leest ‘gast(en)’ kunt u ook lezen ‘huurder(s)’ of ‘gebruiker(s)’
 • Gasten van Appartement-Mima dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement dat hen voor aankomst per mail wordt verstrekt en dat tevens ter inzage ligt in de accommodatie.

Bij overtreding van de Algemene Voorwaarden en / of het Huishoudelijk Reglement, of bij ongepast gedrag, kunnen de eigenaar(s) / beheerder(s) gasten met onmiddellijke ingang de toegang tot het appartement ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten

 • Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden / Huishoudelijk Reglement kosteloos verstrekt

 

 1. Appartement-Mima/ studio -Mima
 • De accommodatie is beschreven op de website Appartement-mima.com
 • Deze website is met de grootste zorg samengesteld, maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s, en de actuele situatie van Appartement Mima ten tijde van het bezoek door de gasten. Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen
 • Huisdieren zijn helaas niet toegestaan in verband met mogelijke allergie van gasten die na u van het appartement gebruik maken.
 • Bij vertrek dienen jullie de afwas te hebben gedaan.
 • Bij vertrek dienen jullie het afval weg te brengen naar de containers voor gescheiden inzameling op het parkeerterrein aan de overkant van de weg.
 • Mochten er onverhoopt spullen sneuvelen, dit dan graag melden per mail (mineur@hetnet.nl) of op een notitiebriefje en achterlaten in het appartement.
 • Missen jullie spullen die jullie bij een volgende verblijf graag zouden willen aantreffen, laat het ons dan ook weten zodat wij dat in onze overweging mee kunnen nemen.

Ook kunnen jullie mailen naar mineur@hetnet.nl

 1. Tarieven
 • De actuele kamerprijzen staan beschreven op de site Appartement-mima.com

Afwijkingen hierop zijn mogelijk. Zeker bij andere sites die dit appartement aanbieden.

 • De tarieven van Mima zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen en kennelijke fouten.
 • Per boeking wordt een waarborg gevraagd van € 500,--
 • Prijzen zijn inclusief water, elektriciteit, verwarming en indien van toepassing BTW
 • Toeristenbelasting (€ 1,65 per persoon boven de 18 jaar / per nacht) wordt extra in rekening gebracht en afgedragen aan de gemeente
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings- en/of reisverzekering en/of andere kosten die jullie maken
 • Alle vermeldingen op de website van de Appartement-Mima worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Appartement-Mima is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden

 

 1. Reservering en bevestiging
 • De reservering van het appartement kan mondeling, telefonisch en schriftelijk aangegaan worden
 • Daarnaast kan gereserveerd worden via sites bijvoorbeeld
  De web site van Appartement-Mima (appartement-mima.com)
  De web site van airbnb (www.airbnb)

Etc.

 • Afhankelijk van hoe jullie boeken kunnen er reserveringskosten of andere kosten in rekening gebracht worden
 • Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben
 • De persoon die bij ons is geregistreerd is de hoofdgast en dient minimaal 25 jaar of ouder te zijn
 • Na ontvangst van uw reservering sturen wij jullie een definitieve bevestiging per e-mail. Op dat moment worden de Algemene Voorwaarden van kracht
 • Zonder jullie contactgegevens is het onmogelijk een definitieve bevestiging te verstrekken
 • Na bevestiging van uw reservering is deze definitief voor beide partijen

 

 1. Betaling
 • Nadat de reservering is bevestigd dienen jullie een voorschot van 50% van de totale verblijfskosten over te maken op onze rekening.
  • Jullie kunnen er ook voor kiezen om de totale verblijfskosten in één keer over te maken: Jullie krijgen dan € 50,-- korting.
 • De verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar bankrekeningnummer

ABN AMRO:

BIC ABNANL2A

Nummer:  NL 09ABNA0500202141  ten name van  P.J. Maas

REF: naam en periode

 • De waarborg ad € 500,=- vragen wij jullie apart over te maken naar:

ABN AMRO:

BIC ABNANL2A

Nummer: NL 09ABNA0500202141  ten name van P.J. Maas

ref:waarborg en naam

 1. Annulering
 • Indien jullie onverhoopt niet in staat zijn om gebruik te maken van het gereserveerde appartement, dienen jullie u dit zo spoedig mogelijk bij de eigenaar(s) te melden zodat wij het appartement zo snel mogelijk aan anderen kunnen aanbieden
 • Bij annulering betaalt / betalen de gast(en) een vergoeding;

 

o Annulering tot 28 dagen voor de geboekte datum € 250,--

o Annulering tussen 28 en 14 dagen voor de geboekte datum / ingangsdatum: 50% van de overeengekomen prijs
o Annulering tussen 14 en 0 dagen; 100% van de overeengekomen prijs

 

 1. Aankomst en vertrek

 

          AANKOMST

 • Bij aankomst kunnen jullie de sleutel uit de sleutel kluis halen.

 

Deze sleutelkluis zit LINKS van de voordeur

 

 • Hiervoor krijgen jullie een eigen unieke ZES CIJFERIGE code (bijvoorbeeld; 123456)
 • Een tweede set sleutels  ligt in het appartement
 • Aan de sleutelbos zit een voordeursleutel/appartement sleutel (B1) en ski-locker sleutel
 • De afstandsbediening van de garage ligt in het appartement

 

VERTREK

 • Bij vertrek dienen jullie 1 sleutel set in het appartement te laten liggen en 1 set in de sleutelkluis buiten te doen.
 • De afstandsbediening van de garage laten jullie weer achter op de plek waar hij lag in het appartement
 • Wanneer jullie per abuis een sleutelset hebben meegenomen die niet binnen 7 dagen is geretourneerd wordt er een bedrag van € 100,-- van de borg afgetrokken.
 • Voor de afstandsbediening die niet is achtergelaten worden jullie belast voor een bedrag van € 200,--

 

 • Op de dag van aankomst is jullie appartement vanaf 16:00 uur beschikbaar
 • Op de dag van vertrek dienen jullie het appartment om uiterlijk 11:00 uur te verlaten

 

 • Alleen in overleg met de eigenaar / beheerder kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden

 

 1. Jullie verblijf
 • Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 uur en 07:00 uur, dient te worden voorkomen. Dit geldt niet alleen in de accommodatie zelf, maar ook voor terras en balkons, parkeergarage en ski-ruimten: hou alstublieft rekening met buren en andere gasten
 • Radio’s, televisies, en andere geluidsbronnen mogen geen hinder veroorzaken aan anderen.
 • Mogelijke bezoekers van gasten mogen niet zonder toestemming van de eigenaar(s) / beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de accommodatie. Deze bezoekers mogen ook geen gebruik maken van terras, serre en parkeerplaatsen, tenzij met in overleg en met goedkeuring van de eigenaar(s) / beheerder(s).

 

 1. Veiligheid en milieu
 • Gasten dienen instructies van de eigenaars / beheerder op te volgen
 • Voertuigen dienen te worden geparkeerd in de daartoe aangewezen parkeerplaats B1 of op de publieke parkeerplaats aan de overkant van de weg
 • De accommodatie dient schoon en netjes te worden gehouden en op tijd te worden verlaten
 • De E.H.B.O. doos kunt vinden in het dressoir in de woonkamer.
 • Aanwezigheid van verdachte personen / activiteiten onmiddellijk melden bij de eigenaar(s) / beheerder
 • Roken, wierrook en open vuur zijn niet toegestaan vanwege de brandveiligheid
 • De slaapkamers zijn geschikt voor overnachting van maximaal twee personen
 • De gehele accommodatie is geschikt voor overnachten van maximaal 5 personen

 

 1. Aansprakelijkheid
 • De eigenaar(s) / beheerders(s) kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel voortvloeiend uit het verblijf in onze accommodatie, en kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gasten
 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Appartement-Mima zijn voor rekening van de gasten
 • Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld aan de eigenaar(s) / beheerder(s) en te worden vergoed
 • Bij verlies van sleutels en/of afstandsbedieningen worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast(en) in rekening gebracht
 • Appartement-Mima is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het appartement.

 

 1. Klachten, meningsverschillen
 • De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de eigenaar(s) / beheerder(s) voor te leggen. Deze zullen een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, op zo’n manier dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld
 • De administratie van de beheerders is bepalend bij een onderling meningsverschil, tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen
 • Bij iedere afwijking die niet is opgenomen in de Algemene Voorwaarden beslist de eigenaar

 

 1. Overmacht
 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, zijn de eigenaar(s) / beheerder(s) gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast(en) aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden
 • Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de eigenaar(s) / beheerder(s) kan worden gevergd

 

 1. Privacy
 • De verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens zullen door de eigenaar(s) / beheerder(s) vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden ter beschikking worden gesteld (zonder oerleg)

 

 1. Slotbepaling
 • Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet-Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden
 • Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen
 • Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald

Heeft u vragen over de Algemene Voorwaarden en/of het Huishoudelijk Reglement, neem dan contact met ons op. Ook suggesties zijn meer dan welkom.

 

Wij wensen jullie een aangenaam en ontspannen verblijf toe in Appartement-Mima.